Alexander Hawkins & Siska: “SunNoSphere“ | Alexander Hawkins, p | Siska, voc | Nick Dunston, b | Shabaka Hutchings, ts, cl | Lina Allemano, tp | Matt Wright, electronics | Jazzfest Berlin 2020, Silent Green, Kuppelhalle, Berlin, November 2020

Am Mikrofon: Daniella Baumeister

Sendung: hr2-kultur, "Live-Jazz", 13.03.2021, 19:04 Uhr

Aktueller Song:
Lädt
Lädt
Lädt - Lädt
Lädt - Lädt
mit