Jochen Rueckert Quintet || Jochen Rueckert, dr | Mark Turner, ts | Nils Wogram, trombone | Joris Roelofs, bcl | Doug Weiss, db | Unterfahrt Jazz Club, München, Mai 2022

Am Mikrofon: Jürgen Schwab

Sendung: hr2-kultur, "Live-Jazz", 27.05.2023, 19:04 Uhr